सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

औषधि खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सूचना

दस्तावेज: 

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridges

शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना रद्द गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

शिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

औषधी खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!!

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!!

Notice regarding invitation for procurement of fabricated steel parts for trail bridge

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

Notice regarding invitation for sealed quotation

दस्तावेज: 

सेनिटरी प्याड खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: